Privacy- en Cookieverklaring Zandvis

Met deze privacyverklaring informeren wij je onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en welke rechten je hebt.

Boeking

Indien je voor andere personen wenst te boeken, dien je hiervoor door die persoon gemachtigd te zijn.

Welke gegevens verzamelen wij van jou?

Wanneer je een reis boekt, worden de gegevens die je verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail

 • Geboortedatum

 • Betalingsgegevens

 • Dieetgegevens (indien je deze wilt opgeven)

 • Noodzakelijke medische gegevens (indien je deze wilt opgeven)

 • Gegevens over de geboekte reis

 • Bedrijfsnaam en polisnummer van je reisverzekering

 • Evt. bijzonderheden en of toevoegingen (indien je deze wilt opgeven)

 

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Je gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om je informatie te verschaffen over je reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.

 • Je dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover je hier toestemming voor geeft.

 • Voor zover je hier toestemming voor geeft worden je medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door je aangegeven behoeften, je veiligheid of de veiligheid van derden.

 • NAW-gegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.

 • Je gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover jouw belang niet dient te prevaleren.

 • Wij verwerken je ervaring om te beoordelen of je voldoet aan de deelname-eisen. Dit is nodig voor je veiligheid, die van anderen en voor de goede uitvoer van de reis.

 • Wij verwerken de bedrijfsnaam van je reisverzekeraar en je polisnummer ter controle of je beschikt over een reisverzekering omdat deze verplicht is.

 

Grondslag

Wij verzamelen je gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van je dieetgegevens/medische gegevens dien je uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

 

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

 • Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden.

 • Medische gegevens zullen, na verloop van de klacht termijn, 30 dagen na de reis worden verwijderd.

 • Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.

 • Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover jouw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

 

Met wie delen wij je gegevens?

 • Wij stellen je gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door jou aangegeven behoeften, voor je veiligheid of de veiligheid van anderen.

 • Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.   

 

Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU?

Vind je reis plaats buiten de EU dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst met jou. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van je persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land.  

Reisevaluatie

Welke gegevens verzamelen wij van jou?

Wij verzamelen gegevens waaronder je naam, de afgenomen reis, je beoordelingen van de reis, je andere feedback of informatie die je vermeldt in de reisevaluatie.

 

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.

 • Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener.

 

Grondslag

Wij verzamelen je gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren.

 

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Gegevens in de evaluatie worden tot 2 jaar na de reis bewaard.

Met wie delen wij je gegevens?

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de reisdienstverlener. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.

Cookies en profilering

Welke gegevens verzamelen wij van je?

Met jouw toestemming verzamelen wij gegevens over je surfgedrag en je voorkeuren. Hiervoor worden tracking cookies en scripts gebruikt. Wij verzamelen hierbij jouw IP-adres.

 

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Deze gegevens worden gebruikt om profielen op te bouwen waardoor wij je gerichte advertenties kunnen tonen en aanbiedingen relevanter voor je worden.

 

Grondslag

De gegevens worden enkel verwerkt op grond van jouw toestemming.

 

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Je profiel wordt uiterlijk 6 maanden na het laatste websitebezoek bewaard.

 

Met wie delen wij je gegevens?

Je profiel staat opgeslagen bij een externe analytics dienst.

Cookiebeleid

Cookies zijn bestanden die een website op je computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In je Internetbrowser kunt je altijd cookies verwijderen en ook instellen of je cookies wilt accepteren of blokkeren. Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.
 

Functionele en analytische cookies

Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de website wordt gebruikt, welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor jou een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen. Op de website meten wij bezoekinformatie met Google Analytics.

 • Cookienaam: svSession

Doel: creëert activiteiten en Business Intelligence

Bewaartermijn: 28-05-2020

 

 • Cookienaam: hs

Doel: veiligheid

Bewaartermijn: sessie​

 

 • Cookienaam: XSRF-TOKEN

Doel: veilgheid

Bewaartermijn: 2 uur

Meer informatie over cookies vind je op de website van de consumentenbond.

 

Klachten over de reis

Welke gegevens verzamelen wij van je?

Wij verzamelen gegevens waaronder je naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die je vermeldt in de klacht.

 

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.

 • Indien de klacht ziet op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.

 • Je gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover jouw belang niet dient te prevaleren.

 

Grondslag

Wij verzamelen je gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren.

 

Hoe lang bewaren wij je gegevens

Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

 

Met wie delen wij je gegevens?

Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over je klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.

Beveiliging

Hoe beveiligen wij je gegevens?

Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

 • toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.

 • ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.

 • inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.

 • wij onze medewerkers trainen en een privacycultuur stimuleren.

 • het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

 

Jouw rechten

 • Je heeft het recht je persoonsgegevens in te zien en het recht je persoonsgegevens te corrigeren.

 • Je hebt het recht dat wij je persoonsgegevens wissen voor zover

  • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;

  • de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming en je deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;

  • de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, je bezwaar maakt tegen de verwerking en jouw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.

 • Je hebt het recht op beperking van de verwerking.

 • Je hebt het recht op een digitale kopie van de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 • Je hebt het recht gegeven toestemming in te trekken.

 • Je hebt het recht om vanwege je specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.

 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van je persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.

 • Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Een verzoek kun je richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van je verzoek dien je zich te kunnen identificeren.

 

Wijzigingen

Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

 

Vragen, opmerkingen en klachten

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van je via onderstaand e-mailadres.

Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bedrijfsnaam: Zandvis
Adres: Koningin Emmaplein 16D, 6211NG Maastricht
Email: info@zandvis.com

logo-garant-HQ.png

© Zandvis 2020. Alle rechten voorbehouden.