Algemene Reisvoorwaarden Zandvis

 

Artikel 1 De totstandkoming van de overeenkomst

1.1 Een reis kan schriftelijk of telefonisch geboekt worden. Indien de reiziger zich telefonisch heeft aangemeld, dient hij zich binnen 5 dagen eveneens schriftelijk aan te melden middels het invullen van een boekingsformulier. Een schriftelijke bevestiging van boeking wordt hem door Zandvis binnen 5 werkdagen na ontvangst toegezonden.

 

1.2 Het aanbod van Zandvis is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding, of onmiddellijk daarna.

 

1.3 Zandvis heeft een inspanningsverplichting de reis conform het gepubliceerde reisprogramma te laten verlopen. Kennelijke fouten, of vergissingen in de uitgebreide reisbeschrijving binden Zandvis niet.

1.4 De reiziger die namens of ten behoeve van een of meer andere reizigers een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De boekingsbevestiging, de factuur en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de reiziger die de boeking verricht. De reiziger die de reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht – met toestemming van die persoon - relevante persoonlijke omstandigheden van die andere reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De reiziger die de reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere reizigers deze reisvoorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken. 

Artikel 2 De betaling

2.1 Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantstelling maakt Zandvis gebruik van STO Garant op al haar pakketreizen. STO Garant zal in geval van surseance van betaling of van faillissement van Zandvis ervoor zorgen, afhankelijk van in welke fase de reis zich bevindt, dat je je geld terug krijgt, je je reis kunt vervolgen en indien de reisovereenkomst de heen- en terugreis omvat, je gerepatrieerd wordt.

 

Om deze garantie te kunnen realiseren maakt STO Garant gebruik van de derdengeldenregeling van Certo Escrow B.V. Als reiziger betaal je de reissom niet aan Zandvis, maar aan Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een bij de Nederlandsche Bank geregistreerde betaaldienstverlener, beheert deze stichting. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom in elk geval 4 weken voor vertrek betaald dient te zijn. Je reissom wordt automatisch 1 dag na afloop van de reis vrijgegeven aan Zandvis. 

 

2.2 De reiziger verbindt zich tot tijdige betaling over te gaan conform de bij boeking overeengekomen termijnen. De gangbare termijnen zijn:

- Bij boeking: aanbetaling van 25% van de reissom.

- Maximaal 4 weken voor vertrek: restant van de reissom moet betaald zijn aan Stichting Derdengelden Certo Escrow.

 

2.3 Bij niet tijdige betaling kan Zandvis de reisovereenkomst ontbinden. In dat geval is het gestelde onder Artikel 4 ‘De annulering door de reiziger’ volledig van toepassing.

2.4 Indien de reiziger echter aannemelijk kan maken dat genoemde termijnen overschreden zijn buiten zijn schuld, dan vervalt het gestelde in het hiervoor omschreven lid 2.3.

 

Artikel 3 De reissom

3.1 De reissom van de gepubliceerde groepsreizen is gebaseerd op prijzen, koersen, belastingen, overheidsheffingen, etc. zoals die golden op het moment dat het programma gepubliceerd werd op de website www.zandvis.com. Mochten zich feiten of omstandigheden voordoen die aanpassing van de reissom rechtvaardigen, dan worden zij aan de reiziger doorberekend. 

 

3.2 Zandvis behoudt zich het recht voor gepubliceerde prijzen aan te passen, bij koerswijzigingen van meer dan 10%. Dit zal altijd expliciet vermeld worden. Verhoging van meer dan 10% van de reissom geeft de reiziger recht op kosteloze annulering. 

 

3.3 Op alle facturen wordt €15,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

 

Artikel 4 De annulering door de reiziger

4.1 Annulering dient per e-mail te gebeuren via info@zandvis.com. 

 

4.2 Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

- Tot 56 dagen voor vertrek: 

25% van de reissom met een minimum van €250,- per persoon.

 

- Van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 

50% van de reissom.

 

- Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag voor vertrek: 

75% van de reissom.

 

- Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: 

De volledige reissom.

4.3 Bij afwezigheid of reisonderbreking worden geen kosten terugbetaald.

 

4.4 Indien een deelnemer annuleert die een tweepersoonskamer deelt, waardoor de tweepersoonskamer een eenpersoonskamer wordt, dan kan aan deze persoon het supplement aangerekend worden voor deze eenpersoonskamer.

 

Artikel 5 De annulering door Zandvis

5.1 Zandvis heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisroute te wijzigen, of de reis in z'n geheel te annuleren. In dat geval zal getracht worden een passend alternatief te vinden, dan wel tot directe restitutie van de ontvangen gelden worden overgegaan.

 

5.2 Indien er feiten of omstandigheden zijn die na bevestiging van de boeking bij Zandvis verontrustende twijfel oproepen over de psychische of lichamelijke gesteldheid van de reiziger, is Zandvis gerechtigd zonder opgaaf van redenen tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Zandvis heeft in dat geval de verplichting tot restitutie van de mogelijk reeds ontvangen reissom van de reiziger. 

 

5.3 Wanneer een groepsreis het vereiste minimumaantal deelnemers niet haalt, wordt uiterlijk 1 maand voor vertrek de reis geannuleerd. Vervolgens worden per omgaande de reeds betaalde reisgelden op de rekening van de klant teruggestort (zie ook 9.1).

 

5.4 In geval van het hiervoor genoemde lid 5.2 en 5.3 is Zandvis niet aansprakelijk voor door de reiziger reeds gemaakte kosten, zoals vluchtkosten, verzekeringspremies, etc. Evenmin is Zandvis aansprakelijk voor kosten met enig oorzakelijk verband. 

 

Artikel 6 De verplichtingen van Zandvis

6.1 Zandvis is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die Zandvis in redelijkheid bij de reiziger heeft gewekt. Een en ander dient wel beoordeeld te worden aan de hand van de lokale situatie en het karakter van de reizen. Van de reiziger wordt verwacht dat hij zich hier van tevoren over informeert. 

 

6.2 Zandvis stelt zich niet aansprakelijk voor:

  • Schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder inbegrepen schade die het gevolg is van de gezondheid en de lichamelijke conditie van de reiziger.

  • Schade door omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Zandvis of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Zandvis kunnen worden toegerekend.

  • Vertragingen en/of schade geleden door veranderde vervoerschema’s of vertrektijden, stakingen, mechanische mankementen, natuurrampen, gewapende conflicten, politieke omstandigheden of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden. 

  • Diefstal of beschadigingen van eigendommen.

  • Het door de deelnemers in bezit hebben van stoffen of goederen die volgens de wetten van Nederland/België of die van het gastland verboden zijn.

  • Het door de deelnemers handelen in strijd met de wetten en zeden van het land waar men reist.

  • Fouten gemaakt door vervoersmaatschappijen.

  • Kennelijke fouten in het reisprogramma.

  • Schade waarvoor reis- en annuleringsverzekeringen geen dekking geven.

 

6.3 De reis wordt begeleid door Suzan Kranen. Mocht het, in zeer uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij ziekte van haar of ernstige ziekte/overlijden van een direct familielid van haar), zo zijn dat zij de reis geheel/gedeeltelijk niet kan begeleiden, dan wordt er voor vervanging gezorgd. De reis wordt dan overgenomen/voortgezet door een ervaren Nederlandstalige - of een ervaren lokale Engelstalige reisbegeleider.

6.4 In het geval dat Zandvis terecht aansprakelijk wordt gehouden voor door de reiziger geleden schade voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.

 

6.5 De mogelijk te vorderen schadevergoeding bij alle vormen van opgelopen lichamelijk letsel of bij het overlijden van een deelnemer tijdens de reis, anders dan door de reisverzekering die de reiziger heeft afgesloten gedekt, bedraagt maximaal éénmaal de reissom.

 

6.6 Zandvis draagt geen enkele verantwoordelijkheid indien de deelnemer de reis geheel, of gedeeltelijk niet kan maken bij gebrek aan of onvolledigheid van de juiste documenten. In dat geval kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van de reissom.

 

Artikel 7 De verplichtingen van de reiziger

7.1 Van de reizigers wordt een goede lichamelijke en psychische conditie verwacht. Bij twijfel wordt de reiziger geacht hier voor de feitelijke boeking melding van te maken.

 

7.2 De reiziger wordt geacht op een positieve wijze aan de reis en, bij groepsreizen, het groepsgebeuren mee te doen. Mocht de kwaliteit van de reis door het gedrag van de reiziger op een negatieve wijze worden beïnvloed, dan staat het de reisbegeleiding, c.q. Zandvis vrij de deelnemer van verdere deelname van de reis uit te sluiten, zonder gehoudenheid van restitutie reisgelden. De beoordeling van genoemde situatie is aan Zandvis, c.q. degene die haar vertegenwoordigt. Indien en voor zover de uitsluiting en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor diens rekening komen.

 

7.3 De verplichting van Zandvis om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet teruggevallen kan worden op de hulp van de bij de reisverzekering inbegrepen alarmcentrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende reisverzekering af te sluiten.

 

7.4 De reiziger zorgt tijdig voor een geldig reisdocument (paspoort), dat na thuiskomst nog zeker 6 maanden geldig moet zijn.

 

Artikel 8 De uitvoering van de reis

8.1 Eventuele klachten over de uitvoering van de reis die het niveau van aan- of opmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond duidelijk kenbaar te worden gemaakt aan de vertegenwoordiger van Zandvis.

 

8.2 Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan de reiziger binnen uiterlijk twee weken na thuiskomst de klacht schriftelijk en gemotiveerd bij Zandvis kenbaar maken. Binnen uiterlijk één maand na ontvangst hiervan wordt hierop schriftelijk gereageerd.

 

8.3 Mocht de reiziger menen dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en partijen samen niet in redelijkheid tot een juiste oplossing kunnen komen, dan kan de reiziger zich desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis wenden tot de bevoegde rechter.

Artikel 9 Overige bepalingen

9.1 Wanneer een groepsreis het vereiste minimumaantal deelnemers niet haalt, behoudt Zandvis zich het recht om uiterlijk één maand voor vertrek en na schriftelijke toestemming van de deelnemers die al geboekt hebben, te beslissen om de reis toch door te laten gaan.

VvKR logo
logo-garant-HQ.png

© Zandvis 2020. Alle rechten voorbehouden.

KvK 70969450   BTW: NL160892892B01